Årsmöte STK

Kallelse till

Årsmöte 2024 för Sundsvalls Tennisklubb

Onsdagen den 10 april kl 18.00 i Baldershallen

Plats: Konferensrum Final

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Styrelsens årsberättelse

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Årsmötesval

10. Fastställande av medlemsavgifter för 2025

11. Godkännande av budget för 2024

12. Motioner (förslag till ärenden att behandlas av årsmötet)

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande

MOTIONER

Motioner till Årsmötet ska lämnas in till styrelsen senast den 13 mars

VARMT VÄLKOMNA!

STK:s styrelse

relaterade nyheter