Årsmöte Sundsvalls Tennisklubb 3 april

Kallelse till Årsmöte 2022 för Sundsvalls Tennisklubb

Måndagen den 3 april kl 18.00 i Baldershallen

Motioner lämnas senast 6 mars

Plats: Konferensrum Final

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Årsmötesval
10. Fastställande av medlemsavgifter för 2024
11. Godkännande av budget för 2023
12. Motioner (förslag till ärenden att behandlas av årsmötet)
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Varmt Välkomna!
// STKs styrelse

relaterade nyheter